Semalt hünärmeni HTML gözlemek üçin wariantlary kesgitleýär

Internetde islendik adamyň ömründe siňdirip biljek maglumatlaryndan has köp maglumat bar. Web sahypalary HTML ulanyp ýazylýar we her web sahypasy belli bir kodlar bilen düzülendir. Dürli dinamiki web sahypalary CSV we JSON formatlarynda maglumat bermeýär we maglumatlary dogry çykarmagymyzy kynlaşdyrýar. HTML resminamalaryndan maglumat almak isleseňiz, aşakdaky usullar has amatlydyr.

LXML:

LXML HTML we XML resminamalaryny çalt derňemek üçin ýazylan giň kitaphanadyr. Köp sanly bellikleri, HTML resminamalaryny dolandyryp biler we birnäçe minutda islenýän netijeleri alar. Diňe okalmagy we takyk netijeleri bilen iň meşhur bolan urllib2 modulyna haýyşlary ibermeli.

Owadan çorba:

Owadan çorba, maglumatlary döwmek we mazmuny gazmak ýaly çalt öwrülişik taslamalary üçin döredilen Python kitaphanasydyr. Gelýän resminamalary awtomatiki usulda icunikoda we çykýan resminamalary UTF-a öwürýär. Size programmirleme endikleri gerek däl, ýöne HTML kodlaryny bilmek esasy wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Owadan çorba islendik resminamany derňeýär we ulanyjylary üçin agaçdan geçýän zatlary edýär. Gowy işlenmedik saýtda gulplanan gymmatly maglumatlary bu opsiýa bilen ýok edip bolýar. Mundan başga-da, “Gözel çorba” birnäçe minutyň içinde köp sanly gyryş işlerini ýerine ýetirýär we size HTML resminamalaryndan maglumat alýar. MIT tarapyndan ygtyýarlandyrylan we Python 2 we Python 3-de işleýär.

Gaplaň:

Scrapy, dürli web sahypalaryndan zerur maglumatlary gyrmak üçin meşhur açyk çeşme çarçuwasydyr. Gurlan mehanizmi we hemmetaraplaýyn aýratynlyklary bilen iň meşhurdyr. “Scrapy” arkaly köp sanly saýtdan aňsatlyk bilen maglumat alyp bilersiňiz we ýörite kodlaşdyrmak endiklerine mätäç dälsiňiz. Maglumatlaryňyzy Google Drive, JSON we CSV formatlaryna amatly import edýär we köp wagt tygşytlaýar. Scrapy import.io we Kimono laboratoriýalaryna gowy alternatiwadyr.

PHP pleönekeý HTML DOM Parser:

PHP pleönekeý HTML DOM Parser programmistler we döredijiler üçin ajaýyp peýdalydyr. JavaScript-iň we owadan çorbanyň aýratynlyklaryny birleşdirýär we bir wagtyň özünde köp sanly web döwmek taslamalaryny dolandyryp bilýär. Bu usul bilen HTML resminamalaryndan maglumatlary gyryp bilersiňiz.

Web-Hasyl:

Web hasyly, Java-da ýazylan açyk çeşme web gyrmak hyzmatydyr. Islenýän web sahypalaryndan maglumatlary ýygnaýar, tertipleýär we döwýär. Web hasyly, yzygiderli aňlatmalar, XSLT we XQuery ýaly XML manipulýasiýasy üçin döredilen usullary we tehnologiýalary ulanýar. HTML we XML esasly web sahypalaryna ünsi jemleýär we hiline zyýan bermezden olardan maglumatlary döwýär. Web hasyly bir sagadyň dowamynda köp sanly web sahypasyny gaýtadan işläp biler we adaty Java kitaphanalary bilen üsti ýetiriler. Bu hyzmat gowy bilýän aýratynlyklary we ajaýyp gazyp almak mümkinçilikleri bilen giňden tanalýar.

Jeriko HTML Parser:

Jeriko HTML Parser, HTML faýlynyň böleklerini seljermäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýän Java kitaphanasydyr. Bu giňişleýin wariant we ilkinji gezek 2014-nji ýylda “Eclipse Public” tarapyndan işe girizildi. Jeriko HTML derňewçisini täjirçilik we täjirçilik däl maksatlar üçin ulanyp bilersiňiz.

png